Interpretariat Sylwia Pachura

Kontakt email, www
Rynek Rynek 21
61-417 Poznań , woj. Wielkopolskie

Konsekutywne

Przysięgłe

Dokumenty

Specjalistyczne

Tłumaczenia

Konsekutywne

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia przysięgłe

Francuski

Specjalizacje:

  • Konsekutywne
  • Przysięgłe
  • Dokumenty
  • Specjalistyczne
  • Tłumaczenia
  • Konsekutywne
  • Tłumaczenia ustne
  • Tłumaczenia przysięgłe
  • Francuski

O nas

Firma powsta�a w 1998 roku. W latach 1998 - 2008 dzia�a�a w formie
sp�ki, a od 9.01.2009 w formie dzia�alno�ci osoby fizycznej.
Podstawowym celem naszej firmy jest kompleksowa obs�uga podmiot�w
gospodarczych w zakresie ksi�gowo�ci oraz kadr i p�ac.
Od pocz�tku naszej dzia�alno�ci dbamy o wysok� jako�� us�ug, kt�r�
zapewnia odpowienido dobrana kadra pracownik�w. Nasi pracownicy
korzystaj� ze sta�ego dost�pu do najnowszych publikacji oraz
specjalistycznych serwis�w informacyjnych. W�a�ciciel firmy jest
bieg�ym rewidentem (nr licencji 10973), a ponadto wsp�pracujemy z
doradcami podatkowymi i radcami prawnymi. W pe�ni ponosimy
odpowiedzialno�� za jako�� naszych us�ug. Posiadamy certyfikat
Ministerstwa Finans�w, a tak�e ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci
cywilnej z tytu�u wykonywanej dzia�alno�ci. Spos�b prowadzenia
ksi�gowo�ci dostosowujemy indywidualnie do potrzeb ka�dego klienta,
a zasady i warunki wsp�pracy okre�lane s� w zawieranej umowie o
�wiadcznie us�ug.
Z wi�kszo�ci� z naszych Klient�w wsp�pracujemy od pocz�tku
istnienia firmy, co doceniamy i z czego jeste�my dumni